دچار

چـــــــــــرا گـــــــــــرفــــــته دلــــــــــــــت؟!


مثـــــل آنـــــکه تـــــــــــنهایی!!


چقــــــــــدر هـــــــــــم تـــــــــــنها!!


خیــــــــال میـــــــکنم دچـــــــار آن رگــــــــــ پــــــــنهان رنـــــگ ها هــــــستی!!


دچــــــــــار یــــــــــــــعنی عـــــــــــــاشق!!


و فــــــــــــــــکر کــــــــــــن چـــــــــــقدر تــــــــــنهاست!!


اگــــــــــــر مـــــــاهی کــــــــــوچک دچـــــــار آبـــــی بیـــــــــکران دریــــاها باشــــــد!!


چـــــــــــه فــــــــــــکر نـــــــــــازک غـــــــــــــمناکی!!


دچـــــــــــــــــــار بـــــــــــــاید بــــــــــــــــــود!!

 

/ 1 نظر / 73 بازدید