لــعـنـت بر این روزگار

لعنت به روزگار.... بگفتی گریستی
این زندگی چکار.... بگفتی گریستی
بهر چه بود آمدنم در دیار هیچ
هیهای کردگار!! بگفتی گریستی
حس تراکمِ غم چون کوه ،اندُهان
بشمرده تا هزار بگفتی گریستی
مرغ اسیرِ پرپرکِ گوشه ِ قفس
از بند از حصار بگفتی گریستی
بفشرده آسمان و زمینم ،چه سرنوشت!!
گردَ م ازین فشار.. بگفتی گریستی
طبل ستم که پوچ گلو پاره میکند
تف برهمه شعار! بگفتی گریستی
امروز دیدمت که چه تنها چه نا امید
حرفِ بپای دار بگفتی گریستی

/ 0 نظر / 3 بازدید