/ 2 نظر / 22 بازدید
بامدادخمار

این روزها همه تنها هستند ولی با همند . غصه دار نباشیدد دوست من

خسرو پيري

راه رفتن بیاموز زیرا هر روز باید از خودت تا خدا گام برداری. دویدن بیاموز زیرا چه بهتر که از خودت تا خدا بدوی. و پرواز را یادبگیر زیرا باید روزی از خودت تا خدا پر بزنی.[گل][گل][گل][گل]