شعرو عکسهای غمگین

قسمت اول / هدیه کنم دست قلم (پیش زمینه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت دوم / بین آغوش منی (زمینه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت سوم / خون حیدری توی رگهاته (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت چهارم / الهی که چراغ روضه هات روشن باشه (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت پنجم / هر چی که دارم میدم (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت ششم / عبدالله آمد از حرم به میدان (دودمه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت هفتم / دیدم عمو جان بیصدا (واحد) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت هشتم / بسکه بر پای دلم حوصله زنجیر شده (واحد) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت نهم / در زمین کربلا من حامی ثاراللهم (دودمه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت دهم / داره بقیع حال عجیب (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت یازدهم / می گیرم دوباره رخصت از (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت دوازدهم / کرببلا برای من (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت سیزدهم / غروب بود (شور و روضه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت چهاردهم / نام ما را بنویسید پریشان علی (شعرخوانی) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Mihantheme